Magisterský navazující studijní program

N-KSB-P Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
Garant programu: doc. Ing. Róbert Jankových, CSc.

akademický rok 2021/22


Forma studia: prezenční (změnit na kombinované)
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba studia:      2 roky
Udělovaný titul: inženýr (Ing.)

Cíle studia

          

Návaznost na další typy studijních programů

         • Řádné ukončení studia relevantního bakalářského programu na FSI VUT v Brně nebo na jiné fakultě či vysoké škole;
• úspěšné absolvování písemné části přijímací zkoušky (pokud není děkanem prominuta);
• velmi dobré výsledky bakalářského studia;
• silná motivace ke studiu vyplývající z předchozích studijních výsledků a zájmu o tento studijní program.
Přijímací zkouška má 2 části:
1. obecnou písemnou část z matematiky, fyziky a technické mechaniky
2. programovou část specifické tématiky
Obě části mají rozsah odpovídající rozsahu učiva v bakalářském studiu.
Prominout lze pouze obecnou část přijímací zkoušky – bližší informace k prominutí přijímací zkoušky jsou uvedeny v každoročně vydávané směrnici stanovující pravidla pro přijímací řízení do magisterských programů.

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky se podílí na zabezpečení doktorského studia ve studjiním programu Konstrukční a procesní inženýrství, což dává studentům perspektivu pro budoucí vědeckou aktivitu v celém rozsahu tohoto studijního programu

Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, délka praxe

        

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

        

Státní závěrečná zkouška

          

Členění na specializace / obory

         Umístění myši nad název oboru/specializace zobrazí garantující pracoviště.
Kliknutím na číslo ročníku zobrazíte studijní plán s charakteristikami studijních předmětů.
Program: N-KSB-P Kvalita, spolehlivost a bezpečnost - navazující magisterský dvouletý
 Obor / Specializace (zkratka, název)ZaměřeníStupeňRočník

N-KSB Kvalita, spolehlivost a bezpečnost   21

    22