Magisterský navazující studijní program

N-KSI-P Konstrukční inženýrství
Garant programu: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.

akademický rok 2021/22


Forma studia: prezenční
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba studia:      2 roky
Udělovaný titul: inženýr (Ing.)

Cíle studia

          

Návaznost na další typy studijních programů

         Podmínky přijímání uchazečů o studium upravují na Fakultě strojního inženýrství zákon o vysokých školách, Statut Vysokého učení technického, Statut Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického, příslušná Směrnice děkana upravující pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech v daném akademickém roce a příslušný Pokyn děkana, který upravuje Detaily přijímacího řízení do magisterských programů pro daný akademický rok.

Podmínkou přijetí je současně:
- Řádné ukončení studia bakalářského studijního programu v oblasti technických věd.
- Úspěšné vykonání částí přijímací zkoušky, které nebyly děkanem FSI prominuty.

Přijímací zkouška má dvě části:
- Obecnou z matematiky, fyziky a technické mechaniky.
- Programovou.

Obecná část je společná pro všechny programy navazujícího magisterského studia na Fakultě strojního inženýrství. Programová část přijímací zkoušky prověřuje znalosti uchazeče a jeho předpoklady ke studiu programu formou pohovoru a posouzením dosavadních studijních výsledků uchazeče (zejm. studijního průměru a struktury
bakalářského studia, doporučení vedoucího bakalářské práce, výsledku státní zkoušky, výsledku v obecné části přijímací zkoušky), případně dalších vyžádaných materiálů (hodnocení motivace ke studiu).

Studijní program Konstrukční inženýrství navazuje přímo na bakalářský studijní program Základy strojního inženýrství uskutečňovaný na Fakultě strojního inženýrství.
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Konstrukční inženýrství může pokračovat studiem doktorského studijního programu Konstrukční a procesní inženýrství nebo jiného podobně zaměřeného doktorského studijního programu.

Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, délka praxe

        

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

        

Státní závěrečná zkouška

          

Členění na specializace / obory

         Umístění myši nad název oboru/specializace zobrazí garantující pracoviště.
Kliknutím na číslo ročníku zobrazíte studijní plán s charakteristikami studijních předmětů.
Program: N-KSI-P Konstrukční inženýrství - navazující magisterský dvouletý
 Obor / Specializace (zkratka, název)ZaměřeníStupeňRočník

N-KSI Konstrukční inženýrství   21

    22