Magisterský navazující studijní program

N-LKT-P Letecká a kosmická technika
Garant programu: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.

akademický rok 2021/22


Forma studia: prezenční
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba studia:      2 roky
Udělovaný titul: inženýr (Ing.)

Cíle studia

          

Návaznost na další typy studijních programů

         Přijímání do navazujících magisterských studijních programů na Fakultě strojního inženýrství (dále také FSI) VUT v Brně jsou upraveny Směrnicí děkana fakulty, viz ( http://w18.fme.vutbr.cz/studium/uchazecum/prijeti.html), která je každoročně aktualizována a je ve shodě s § 48 – § 50 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění a s články 24 – 31 Statutu VUT
Do stávajícího navazujícího magisterského studijního programu Strojní inženýrství, obou oborů Stavba letadel i Letecký provoz, který je na FSI akreditovaný, jsou studenti přijímáni na základě zkoušek z obecné části a z oborové části, při současném splnění formálních podmínek, které jsou následující:
• podání elektronické přihlášky,
• zaplacení administrativního poplatku,
• doložení údajů v rámci požadovaných příloh k přihlášce, např. dosažení 1. stupně vysokoškolského vzdělání (Bc.)

Podmínkou je řádné ukončení studia bakalářského studia v oblasti technických věd a úspěšné vykonání částí přijímací zkoušky, které nebyly děkanem prominuty.
Přijímací zkouška má 2 části:
1. obecnou písemnou část z matematiky, fyziky a technické mechaniky
2. programovou část specifické tématiky
Obě části mají rozsah odpovídající rozsahu učiva v bakalářském studiu.
Prominout lze pouze obecnou část přijímací zkoušky – bližší informace k prominutí přijímací zkoušky jsou uvedeny v každoročně vydávané směrnici stanovující pravidla pro přijímací řízení do magisterských programů.

Absolventi tohoto studijního oboru mají možnost pokračovat v doktorském studiu se zaměřením na problematiku projektování a stavby letadel v rámci širšího vědního oboru „Konstrukční a procesní inženýrství”. Na FSI je rovněž akreditováno habilitační a profesorské řízení v oboru Konstrukční a procesní inženýrství.

Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, délka praxe

        

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

        

Státní závěrečná zkouška

          

Členění na specializace / obory

         Umístění myši nad název oboru/specializace zobrazí garantující pracoviště.
Kliknutím na číslo ročníku zobrazíte studijní plán s charakteristikami studijních předmětů.
Program: N-LKT-P Letecká a kosmická technika - navazující magisterský dvouletý
 Obor / Specializace (zkratka, název)ZaměřeníStupeňRočník

STL Stavba letadel  bez zaměření 21

    22

TLT Technologie provozu letadlové a letištní techniky  bez zaměření 21

    22