Magisterský navazující studijní program

N-MAI-P Matematické inženýrství
Garant programu: prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.

akademický rok 2021/22


Forma studia: prezenční
Jazyk výuky: čeština (změnit na angličtina)
Standardní doba studia:      2 roky
Udělovaný titul: inženýr (Ing.)

Cíle studia

          

Návaznost na další typy studijních programů

         Pro program budou platit standardní celofakultní požadavky pro přijetí ke studiu na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Tyto požadavky jsou každoročně aktualizovány vyhláškou děkana, která je pak promítnuta do informací pro zájemce o studium zveřejněných na webových stránkách fakulty, viz https://www.fme.vutbr.cz/studuj/prijimacky#magisterske-studium.
Podmínkou je řádné ukončení studia bakalářského studia v oblasti technických věd a úspěšné vykonání částí přijímací zkoušky, které nebyly děkanem prominuty.
Studenti budou do navazujícího studijního programu Matematické inženýrství přijímáni na základě úspěšného složení přijímací zkoušky (dále jen PZ), která má 2 části:
a) obecnou část z matematiky, fyziky a technické mechaniky,
b) programovou část zaměřenou na posouzení předpokladů ke studiu.

Obě části zkoušky mají rozsah odpovídající bakalářskému studijnímu programu Matematické inženýrství. Do oborové části PZ postupují všichni uchazeči, jimž byla děkanem prominuta obecná část PZ, a uchazeči, kteří úspěšně vykonali obecnou část PZ.

Obecná část PZ je písemná a společná pro všechny studijní programy na fakultě, na něž uchazeč podal přihlášku. Zkouška z každého z uvedených tří předmětů trvá 45 minut, přestávky trvají alespoň 15 minut; zadání zkoušky může obsahovat testové otázky i příklady určené k výpočtům. V každém předmětu může uchazeč získat 0 až 100 bodů (celá čísla), výsledek uchazeče je stanoven jako součet bodů za všechny předměty. K úspěšnému vykonání obecné části PZ (tj. k postupu do oborové části PZ) musí uchazeč dosáhnout výsledku celkem alespoň 90 bodů.

Programová část PZ je organizována Ústavem matematiky a prověřuje znalosti uchazeče a jeho předpoklady ke studiu programu formou posouzení dosavadních studijních výsledků uchazeče (zejména studijního průměru a struktury bakalářského studia, výsledku státní zkoušky, výsledku v obecné části PZ), případně dalších vyžádaných materiálů (hodnocení motivace ke studiu, tvůrčích výsledků). V případě potřeby dochází k pohovoru s uchazečem (jedná se zejména o případy, kdy uchazeč absolvoval jiný matematicky zaměřený bakalářský studijní program než Matematické inženýrství, takže je nutno ověřit jeho znalosti získané absolvováním tohoto programu).

Obecná (písemná) část přijímací zkoušky bude prominuta uchazečům, kteří absolvovali bakalářský studijní program Matematické inženýrství na FSI a současně splní následující podmínku: V posledním ročníku svého bakalářského studia na FSI dosáhli váženého studijního průměru nejvýše 2,60.
Ve výjimečných případech (uchazeči s vynikajícími výsledky v činnostech souvisejících s oborem studia, apod.) rozhodne o případném prominutí obecné části přijímací zkoušky (nebo
některého z předmětů) děkan - o prominutí obecné části PZ nebo některého z předmětů je v tomto případě nutno děkana písemně požádat a žádost doložit příslušnými dokumenty.
Uchazeč se osobně neúčastní obecné části přijímací zkoušky, pokud je mu prominuta, a programové části, pokud k tomu není vyzván ústavem, který programovou část organizuje, případně studijním oddělením.

Požadované znalosti pro obecnou část PZ včetně vzorů zadání je možno najít na uvedených webových stránkách fakulty.

Studijní program úzce navazuje na bakalářský studijní program Matematické inženýrství, který je akreditován (a vyučován) také na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Absolventi programu mohou taktéž na stejné fakultě pokračovat ve studiu akreditovaného doktorského studijního programu Aplikovaná matematika.

Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, délka praxe

        

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

        

Státní závěrečná zkouška

          

Členění na specializace / obory

         Umístění myši nad název oboru/specializace zobrazí garantující pracoviště.
Kliknutím na číslo ročníku zobrazíte studijní plán s charakteristikami studijních předmětů.
Program: N-MAI-P Matematické inženýrství - navazující magisterský dvouletý
 Obor / Specializace (zkratka, název)ZaměřeníStupeňRočník

N-MAI Matematické inženýrství   21