Magisterský navazující studijní program

N-MTI-P Materiálové inženýrství
Garant programu: doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.

akademický rok 2021/22


Forma studia: prezenční
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba studia:      2 roky
Udělovaný titul: inženýr (Ing.)

Cíle studia

          

Návaznost na další typy studijních programů

         Podmínkou je řádné ukončení studia bakalářského studia v oblasti technických věd a úspěšné vykonání částí přijímací zkoušky, které nebyly děkanem prominuty.
Přijímací zkouška má 2 části:
1. obecnou písemnou část z matematiky, fyziky a technické mechaniky
2. programovou část specifické tématiky
Obě části mají rozsah odpovídající rozsahu učiva v bakalářském studiu.
Prominout lze pouze obecnou část přijímací zkoušky – bližší informace k prominutí přijímací zkoušky jsou uvedeny v každoročně vydávané směrnici stanovující pravidla pro přijímací řízení do magisterských programů.

Magisterský studijní program Materiálové inženýrství je navazujícím typem studia na bakalářský studijní program Základy strojního inženýrství, specializaci Materiálové inženýrství.
Absolventi magisterského studijního programu Materiálové inženýrství mohou dále pokračovat v doktorském studijním programu Materiálové vědy.

Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, délka praxe

        

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

        

Státní závěrečná zkouška

          

Členění na specializace / obory

         Umístění myši nad název oboru/specializace zobrazí garantující pracoviště.
Kliknutím na číslo ročníku zobrazíte studijní plán s charakteristikami studijních předmětů.
Program: N-MTI-P Materiálové inženýrství - navazující magisterský dvouletý
 Obor / Specializace (zkratka, název)ZaměřeníStupeňRočník

N-MTI Materiálové inženýrství   21

    22