Magisterský navazující studijní program

N-PMO-P Přesná mechanika a optika
Garant programu: prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.

akademický rok 2021/22


Forma studia: prezenční
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba studia:      2 roky
Udělovaný titul: inženýr (Ing.)

Cíle studia

          

Návaznost na další typy studijních programů

         Podmínkou přijetí je řádné ukončení studia bakalářského studia v oblastech fyzikálně-matematických, technických nebo přírodních věd a úspěšné vykonání přijímací zkoušky (pokud nebyla uchazeči prominuta). Součástí přihlášky ke studiu je i motivační dopis.
Přijímací zkouška má písemnou část, v níž uchazeč prokáže znalosti z fyziky, matematiky a technické mechaniky na úrovni odpovídající základním kurzům v bakalářském studijním programu, a ústní část, při níž je diskutována především motivace uchazeče ke studiu.
Obě části mají rozsah odpovídající rozsahu učiva v bakalářském studiu.
Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům na základě jejich studijních výsledků dosažených při bakalářském studiu.
Prominout lze pouze obecnou část přijímací zkoušky – bližší informace k prominutí přijímací zkoušky jsou uvedeny v každoročně vydávané směrnici stanovující pravidla pro přijímací řízení do magisterských programů.


Absolventi mohou pokračovat v doktorském studiu zaměřeném zejména na aplikovanou fyziku, fyzikální inženýrství, biofotoniku a nanotechnologie.

Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, délka praxe

        

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

        

Státní závěrečná zkouška

          

Členění na specializace / obory

         Umístění myši nad název oboru/specializace zobrazí garantující pracoviště.
Kliknutím na číslo ročníku zobrazíte studijní plán s charakteristikami studijních předmětů.
Program: N-PMO-P Přesná mechanika a optika - navazující magisterský dvouletý
 Obor / Specializace (zkratka, název)ZaměřeníStupeňRočník

N-PMO Přesná mechanika a optika   21