Magisterský navazující studijní program

N-PRI-P Procesní inženýrství
Garant programu: prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.

akademický rok 2021/22


Forma studia: prezenční
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba studia:      2 roky
Udělovaný titul: inženýr (Ing.)

Cíle studia

          

Návaznost na další typy studijních programů

         Podmínkou je řádné ukončení studia bakalářského studia v oblasti technických věd a úspěšné vykonání částí přijímací zkoušky, které nebyly děkanem prominuty.
Přijímací zkouška má 2 části:
1. obecnou písemnou část z matematiky, fyziky a technické mechaniky
2. programovou část specifické tématiky
Obě části mají rozsah odpovídající rozsahu učiva v bakalářském studiu.
Prominout lze pouze obecnou část přijímací zkoušky – bližší informace k prominutí přijímací zkoušky jsou uvedeny v každoročně vydávané směrnici stanovující pravidla pro přijímací řízení do magisterských programů.

Absolventi magisterského studijního programu Procesní inženýrství mohou pokračovat v doktorském studijním programu Konstrukční a procesní inženýrství akreditovaném na FSI. Na FSI je rovněž akreditováno habilitační a profesorské řízení v oboru Konstrukční a procesní inženýrství.

Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, délka praxe

        

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

        

Státní závěrečná zkouška

          

Členění na specializace / obory

         Umístění myši nad název oboru/specializace zobrazí garantující pracoviště.
Kliknutím na číslo ročníku zobrazíte studijní plán s charakteristikami studijních předmětů.
Program: N-PRI-P Procesní inženýrství - navazující magisterský dvouletý
 Obor / Specializace (zkratka, název)ZaměřeníStupeňRočník

N-PRI Procesní inženýrství   21

    22