Magisterský navazující studijní program

N-SLE-P Slévárenská technologie
Garant programu: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.

akademický rok 2021/22


Forma studia: prezenční
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba studia:      2 roky
Udělovaný titul: inženýr (Ing.)

Cíle studia

          

Návaznost na další typy studijních programů

         Podmínkou přijetí do navazujícího magisterského studia je ukončení bakalářského studia a dosažení akademického titulu Bc.
Podmínkou přijetí je dále úspěšné absolvování obecných přijímacích zkoušek do navazujícího magisterského studia. Obecné přijímací zkoušky nemusí uchazeč podstupovat, pokud mu byly na základě vynikajících studijních výsledků v předchozím bakalářském studiu na základě rozhodnutí děkana prominuty.
Podmínkou přijetí je dále úspěšné zvládnutí odborných přijímacích zkoušek nebo odborného přijímacího pohovoru na obor Slévárenské technologie. Odborný přijímací pohovor nebo odborné přijímací zkoušky nemusí být v případě rozhodnutí garanta studijního programu prováděny a student může být přijat pouze na základě absolvování obecných přijímacích zkoušek.
Obě části mají rozsah odpovídající rozsahu učiva v bakalářském studiu.
Úspěšní absolventi magisterského studia programu Slévárenská technologie mohou pokračovat v navazujícím doktorském studijním programu Strojírenská technologie.

Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, délka praxe

        

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

        

Státní závěrečná zkouška

          

Členění na specializace / obory

         Umístění myši nad název oboru/specializace zobrazí garantující pracoviště.
Kliknutím na číslo ročníku zobrazíte studijní plán s charakteristikami studijních předmětů.
Program: N-SLE-P Slévárenská technologie - navazující magisterský dvouletý
 Obor / Specializace (zkratka, název)ZaměřeníStupeňRočník

N-SLE Slévárenská technologie   21

    22