Magisterský navazující studijní program

N-STG-P Strojírenská technologie
Garant programu: prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.

akademický rok 2021/22


Forma studia: prezenční (změnit na kombinované)
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba studia:      2 roky
Udělovaný titul: inženýr (Ing.)

Cíle studia

          

Návaznost na další typy studijních programů

         Podmínkou je řádné ukončení studia bakalářského studia v oblasti technických věd a úspěšné vykonání částí přijímací zkoušky, které nebyly děkanem prominuty.
Přijímací zkouška má 2 části:
1. obecnou písemnou část z matematiky, fyziky a technické mechaniky
2. programovou část specifické tématiky
Obě části mají rozsah odpovídající rozsahu učiva v bakalářském studiu.
Prominout lze pouze obecnou část přijímací zkoušky – bližší informace k prominutí přijímací zkoušky jsou uvedeny v každoročně vydávané směrnici stanovující pravidla pro přijímací řízení do magisterských programů.

Specializace: Strojírenská technologie (STG)
Řádně ukončené bakalářské studium v oblasti technických věd a úspěšné vykonání přijímací zkoušky (není-li děkanem prominuta).
Velmi dobré výsledky bakalářského studia, a to zejména v oblastech výrobních technologií. Velmi dobré znalosti uchazeče v oblastech materiálového inženýrství. Silná motivace ke studiu vyplývající z předchozích studijních či jiných tvůrčích výsledků, případně z motivačního dopisu.

Specializace: Strojírenská technologie a průmyslový management (STM)
Řádně ukončené bakalářské studium v oblasti technických věd a úspěšné vykonání přijímací zkoušky (není-li děkanem prominuta).
Velmi dobré výsledky bakalářského studia, a to zejména v oblastech výrobních technologií. Silná motivace ke studiu vyplývající z předchozích studijních či jiných tvůrčích výsledků, případně z motivačního dopisu.

Specializace: Moderní technologie osvětlovacích soustav (MTS)
Řádně ukončené bakalářské studium v oblasti technických věd a úspěšné vykonání přijímací zkoušky (není-li děkanem prominuta).
Velmi dobré výsledky bakalářského studia v předmětech Fyzika I a II i odborných předmětů Strojírenské technologie a Metrologie. Motivace ke studiu vyplývající z předchozích studijních či jiných tvůrčích výsledků, případně z motivačního dopisu.

Absolventi specializace Strojírenská technologie (STG) si v mnoha případech dodělávají další specializaci – Strojírenskou technologii a průmyslový management (STM) a po uznání zkoušek získávají čas na studium v zahraničí nebo dlouhodobou stáž. Volba studia probíhá i recipročně.
Magisterský studijní program Strojírenská technologie je navazujícím typem studia na bakalářský studijní program Strojírenství, specializaci Strojírenská technologie.
Absolventi s hlubším zájmem o vědeckou práci mají možnost pokračovat v 4letém doktorském studijním programu Strojírenská technologie a po jeho absolvování získat titul Ph.D.

Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, délka praxe

        

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

        

Státní závěrečná zkouška

          

Členění na specializace / obory

         Umístění myši nad název oboru/specializace zobrazí garantující pracoviště.
Kliknutím na číslo ročníku zobrazíte studijní plán s charakteristikami studijních předmětů.
Program: N-STG-P Strojírenská technologie - navazující magisterský dvouletý
 Obor / Specializace (zkratka, název)ZaměřeníStupeňRočník

STG Strojírenská technologie  bez zaměření 21

    22

STM Strojírenská technologie a průmyslový management  bez zaměření 21

    22

MTS Moderní technologie osvětlovacích soustav  bez zaměření 21

    22