Doktorský studijní program

D4T-K Strojírenská technologie
Garant programu: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.

akademický rok 2021/22


Forma studia: kombinované (změnit na prezenční)
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba studia:      4 roky
Udělovaný titul: doktor (Ph.D.)

Cíle studia

         Cílem studijního programu je poskytnout vynikajícím absolventům magisterského studia specializované univerzitní vzdělání nejvyššího typu. Vzdělání získané v tomto studijním programu znamená také průpravu k samostané vědecké práci.

Návaznost na další typy studijních programů

         Absolvované magisterské studium v odpovídající oblasti technických věd.
Přijímací řízení obsahuje zkoušku z aplikované matematiky, fyziky a odbornou rozpravu na téma související s předmětem doktorského studia.

Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, délka praxe

         Jsou vymezeny individuálním studijním plánem studenta, jenž specifikuje studijní předměty, které je student povinen úspěšně absolvovat, předpokládané stáže a účasti na odborných konferencích a minimální pedagogické působení v bakalářském nebo magisterském studijním programu fakulty. Úspěšné ukončení studia je podmíněno:
  • Složením statní doktorské zkoušky, při níž prokazuje student hluboké znalosti metodologických přístupů, teorií a jejích aplikací v souladu se současným stavem poznání v těch vědních disciplinách, které jsou vymezeny předměty individuálního studijního plánu studenta a tématem jeho disertační práce. Obsahem statní doktorské zkoušky je rovněž hodnocení předpokládaných cílů disertační práce, metod řešení a doposud dosažených vlastních výsledků.
  • Obhajobou doktorské disertační práce.

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

         Jsou vymezeny individuálním studijním plánem studenta, jenž specifikuje studijní předměty, které je student povinen úspěšně absolvovat, předpokládané stáže a účasti na odborných konferencích a minimální pedagogické působení v bakalářském nebo magisterském studijním programu fakulty. Úspěšné ukončení studia je podmíněno:
* Složením statní doktorské zkoušky, při níž prokazuje student hluboké znalosti metodologických přístupů, teorií a jejích aplikací v souladu se současným stavem poznání v těch vědních disciplinách, které jsou vymezeny předměty individuálního studijního plánu studenta a tématem jeho disertační práce. Obsahem statní doktorské zkoušky je rovněž hodnocení předpokládaných cílů disertační práce, metod řešení a doposud dosažených vlastních výsledků.
* Obhajobou doktorské disertační práce.

Státní závěrečná zkouška

        
  • státní doktorská zkouška
  • obhajoba disertační práce
Požadavky na státní doktorskou zkoušku jsou dány vybraným tématem a cílem doktorské práce a způsobem řešení.

Členění na specializace / obory

         Umístění myši nad název oboru/specializace zobrazí garantující pracoviště.
Kliknutím na písmeno „D“, označující ročník, zobrazíte seznam studijních předmětů.
Program: D4T-K Strojírenská technologie - doktorský
 Obor / Specializace (zkratka, název)ZaměřeníStupeňRočník

D-STG Strojírenská technologie   3D