Znalosti předpokládané u přijímací zkoušky z matematiky

Bakalářské studium

 1. Reálná čísla - číselné intervaly, absolutní hodnota a její geometrický význam.
 2. Mnohočleny - Základní operace, úpravy vedoucí k rozkladu polynomu (vytýkání, formule, doplnění na čtverec), binomická věta.
 3. Rovnice a nerovnice (i s absolutní hodnotou) Lineární, kvadratické, s neznámou ve jmenovateli, jednoduché iracionální.
 4. Úsudkové příklady - přímá, nepřímá úměrnost, trojčlenka, procenta.
 5. Funkce - Vlastnosti, grafy a obory funkcí (v základní poloze i v posunutí). Funkce lineární, kvadratické, lineární lomené, exponenciální, logaritmické, goniometrické.
 6. (Jednoduché) rovnice exponenciální, logaritmické, goniometrické.
 7. Základní trigonometrické věty a vzorce, stupňová a oblouková míra.
 8. Posloupnosti - aritmetická a geometrická.
 9. Planimetrie - Shodnost a podobnost trojúhelníků, základní věty z planimetrie (Thaletova, Pythagorova, Euklidova, o středových a obvodových úhlech) a jejich použití v jednoduchých konstruktivních úlohách.
 10. Výpočty obvodu, obsahu, povrchu a objemu u základních útvarů v rovině a v prostoru.
 11. Analytická geometrie lineárních a kvadratických útvarů v rovině Přímka, vzájemná poloha přímek, vzdálenost bodu od přímky, vektory, rovnice kuželoseček v základní i posunuté poloze, grafická znázornění.
 12. Komplexní čísla - základní operace. Algebraický a goniometrický tvar. Moivreova věta.

U přijímací zkoušky se vyžaduje znalost matematiky v rozsahu osnov gymnázia. Nevyžaduje se znalost z oblasti pravděpodobnosti a statistiky diferenciálního a integrálního počtu a programování. U přijímací zkoušky z matematiky se nepoužívají žádné pomůcky (např. tabulky, kalkulátory).

Literatura:
[1] Učebnice matematiky pro střední školy
[2] Martišek D., Faltusová M.: Matematika - příručka pro přípravu k přijímacím zkouškám (skriptum VUT)