Znalosti předpokládané u přijímací zkoušky z fyziky

Navazující magisterské studium

 1. Mechanika hmotného bodu - Dvojrozměrný a trojrozměrný pohyb, příklady pohybů, síla a pohyb, práce a kinetická energie, potenciální energie a zákon zachování energie.
 2. Mechanika tuhého tělesa - Rotace moment setrvačnosti, Steinerova věta, druhá impulsová věta.
 3. Kmitání a vlnění - Pohybová rovnice pro harmonický pohyb, energie harmonického oscilátoru, tlumený oscilátor, nucené kmity a rezonance, druhy vln, princip superpozice, interference vln.
 4. Termodynamika - Teplota a teplo, zákony termodynamiky, entropie.
 5. Elektromagnetismus - Elektrický náboj, Coulombův zákon, Kvantování náboje, elektrické pole - intenzita, elektrický proud, Ohmův zákon, polovodiče, magnetické pole v okolí pohybujících se nábojů, elektrické obvody.
Literatura:
[1] Halliday - Resnick - Walker: Fyzika. (český překlad učebnice VUTIUM Brno, 2001).

Doporučené příklady ke studiu z učebnice [1]:
 1. Vektory, kapitola 3: 10C, 13C, 28Ú, 42C, 44C, 53Ú
 2. Pohyb hmotného bodu, kapitola 2: 16C, 30Ú, 37C, 44C, 49Ú, 61C, 68Ú, 83Ú .
 3. Síla a pohyb, kapitola 5: 7C, 9C, 40Ú, 63Ú; kapitola 6: 17Ú, 23Ú, 33Ú, 39Ú, 42Ú, 52C, 55C, 57C, 58C .
 4. Práce a energie, zákon zachování energie, kapitola 7: 10C, 17Ú, 21C, 34Ú, 40Ú, 43C; kapitola 8: 22Ú, 25Ú, 32Ú, 36Ú, 40Ú, 55Ú, 66C, 72Ú, 77Ú, 81Ú .
 5. Rotace a valení, kapitola 4: 63C, 67Ú . Kapitola 11: 2C, 18Ú, 21Ú, 32C, 71Ú, 75Ú, 80C, 89Ú; kapitola 12: 5C, 8C, 13Ú, 14Ú.
 6. Kmitání, kapitola 16: 9C, 12C, 14C, 17C, 23Ú, 25Ú, 41C, 46C, 49Ú, 67C.
 7. Vlnění, kapitola 17: 5C, 10C, 11C, 13Ú, 36C, 39C, 41C.
 8. Termodynamika, kapitola 19: 71C, 74C, 78Ú; kapitola 21: 5C, 23C,25C.
 9. Elektrický náboj, elektrické pole, kapitola 22: 4C, 10Ú; kapitola 23: 7C, 14Ú, 15Ú, 25Ú, 46C, 52Ú, 59C.
 10. Proudy a obvody, kapitola 28: 9C, 11C, 16Ú, 23Ú, 33C, 60Ú, 61Ú, 65C, 66C
Vybrané příklady fyzikálních úloh z učebnice [1] lze najít na stránkách physics.fme.vutbr.cz/ufi.php?Action=0&Id=97 a physics.fme.vutbr.cz/ufi.php?Action=0&Id=86