Znalosti předpokládané u přijímací zkoušky z matematiky

Navazující magisterské studium

 1. Lineární algebra
  • Matice a determinanty
  • Řešení soustav lineárních rovnic
  • Analytická geometrie v rovině
  • Analytická geometrie v prostoru
 2. Diferenciální a integrální počet funkcí jedné proměnné
  • Limity a derivace
  • Lokální extrémy
  • Intervaly monotonnosti
  • Konvexnost, konkávnost
  • Integrály elementárních funkcí (substituce, per partes)
 3. Diferenciální počet funkcí více proměnných
  • Parciální a směrové derivace
  • Lokální, vázané a globální extrémy
  • Diferenciály a Taylorův polynom
 4. Integrální počet funkcí více proměnných
  • Dvojné a trojné integrály
  • Transformace souřadnic (polární, cylindrické a sférické souřadnice)
  • Křivkové a plošné integrály
 5. Obyčejné diferenciální rovnice a nekonečné řady
  • Obyčejné diferenciální rovnice prvního řádu a metody řešení
  • Obyčejné diferenciální rovnice druhého řádu a metody řešení
  • Číselné a mocninné řady
Doporučený zdroj:
kurzy Matematika I-III na mathonline.fme.vutbr.cz