Znalosti předpokládané u přijímací zkoušky z technické mechniky

Navazující magisterské studium

Statika

 • silová a momentová výslednice
 • osa silové soustavy, nahrazení soustavy jedinou silou
 • poloha těžiště
 • nahrazení spojitého zatížení jedinou silou
 • uvolnění tělesa
 • sestavení rovnic statické rovnováhy

Pružnost a pevnost I

 • Geometrické charakteristiky příčného průřezu. Kvadratické momenty průřezů, transformace k posunutým osám. Hlavní a hlavní centrální kvadratické momenty.
 • Prostý tah, tlak, ohyb a krut. Napjatost, deformace, energie napjatosti. Kontrola bezpečnosti vůči meznímu stavu pružnosti.
 • Stanovení vnitřních sil a momentů v prutech.

Dynamika

 • hybnost, moment hybnosti, impulsové věty, kinetická energie
 • zákon zachování energie
 • pohybové rovnice (TP, RP, ORP)
 • Coriolisova síla, gyroskopický moment
 • lineární kmitání tělesa s jedním stupněm volnosti

Zkouška se skládá z testu, který obsahuje dílčí úlohy z každé oblasti.

Skripta k přípravě na přijímací zkoušky do magisterského studia FSI VUT v Brně:

 • Florian, Z., Ondráček, E., Přikryl, K.: Mechanika těles - statika, 1995
 • Florian, Z., Suchánek, M.: Mechanika těles - úlohy ze statiky, 1997
 • Janíček P., Ondráček E., Vrbka J., Burša J.: Pružnost a pevnost I, VUT-FSI, Brno, 2004
 • Janíček P., Florian Z.: Úlohy z pružnosti a pevnosti I, 2. vyd., VUT-FSI, Brno, 1995
 • Slavík J.,Kratochvíl C.: Dynamika, 2005