Téma doktorského studia

Matematický popis rychlosti těžiště energie elektromagnetického pulsu při pulsním přenosu informací v dispersním prostředí.

Školitel: doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc.
Popis:
Využití prostředků informatiky a numerické matematiky k popisu pohybu elektromagnetického pulsu v dispersním prostředí. Vyjít z řešení rovnice, popisující tyto druhy vlnění, která je z matematického hlediska totožná s relativistickou vlnovou rovnicí, a pokusit se aplikovat Vajnštejnovu zobecněnou definici grupové rychlosti pulsu, případně jiné její definice, na různé typy dispersních prostředí a různé typy vstupujících pulsů. Aplikace lze očekávat u pulsního přenosu informací např. ve vlnovodech, optických vláknech a optických kabelech, zvláště v případě nanosekundových pulsů.
Poznámka:
Pracoviště je vybaveno soudobou výpočetní technikou. Práce navazují na výsledky, publikované školitelem např. v časopisech IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, European Journal of Operational Research, Applications of Mathematics a Czechoslovak Journal of Physics B, za které v roce 2009 obdržel od IBC Cambridge, U.K., Mezinárodní Einsteinovu cenu (International Einstein Award for Scientific Achievements in Mathematics and Physics). Předběžně se počítá s možností stáží v zahraničí - např. Universita degli studi, Pisa. Práce budou mít vazbu na projekty, řešené na ÚAI FSI VUT Brno, a na ÚM FSI VUT Brno, případně též na ÚFI FSI VUT Brno. Téma bylo již schváleno a je stále aktuální.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4F-P D-FMI F P cs Čeká na schválení
2019/20 D4P-P D-APM P cs Schváleno oborovou radou
2019/20 D4Z-P D-KPI Ř P cs Čeká na schválení