Téma doktorského studia

Vliv vlastností tkání stěny tepny s ateromem na výpočtové modelování její napjatosti

Školitel: prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D.
Popis:
Jedná se o aktuální problematiku z oblasti biomechaniky, která je součástí řešeného projektu GACR. Posouzení vulnerability (rizika ruptury) sklerotického plátu v krční tepně jako jedné z obvyklých příčin mozkové mrtvice je tématem s významným vědeckým i klinickým potenciálem. Výpočtové modely deformačně-napěťových stavů tepny využívají experimentálně zjištěných mechanických vlastností jednotlivých tkání stěny tepny. Vliv těchto vlastností na vypočítané hodnoty napětí bude vyhodnocován na základě vlastních experimentů, hodnot získaných z literatury, případně i strukturních informací z histologických analýz.
Poznámka:
Téma disertační práce zapadá do dlouhodobé koncepce výzkumné činnosti odboru biomechaniky na ÚMTMB a využívá dlouholetých zkušeností a interdisciplinárních a mezinárodních kontaktů. Zkušenosti z oblasti experimentálního určování vlastností stěny aorty se budou využívat také při měření tkání ateromu v krční tepně. Téma je součástí grantového projektu GACR a projektu specifického výzkumu.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4A-P D-IME P cs Schváleno oborovou radou