Téma doktorského studia

Kontaktní tepelný odpor mezi válcem a kontinuálně litou ocelí

Školitel: doc. Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Martin Chabičovský, Ph.D.
Popis:
Tématem disertační práce je odvození tepelného odporu při kontaktu dvou kovových těles. Experimenty budou zaměřeny na kontakt dvou těles při vysokých teplotách a za přítomnosti okují. Motivací této práce je získání reálných tepelných odporů mezi válečkem a kontinuálně litou ocelí, včetně popisu vlivu jednotlivých parametrů ovlivňujících tepelný odpor.
Poznámka:
Práce předpokládá kombinaci teoretické a laboratorní práce. Při práci bude využito laboratorního vybavení pracoviště. Téma vychází z požadavků jak českých, tak i světových výrobců oceli a je podpořeno možností získání mimořádného stipendia a zahraničních stáží.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4A-P D-IME P cs Schváleno oborovou radou