Téma doktorského studia

Vývoj tepelného výměníku s využitím struktur

Školitel: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
Školitel specialista: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
Popis:
Cílem je vývoj nových efektivních typů tepelných výměníku s využitím struktur vyrobených technologií Selective Laser Melting. Jedná se o teoretickou i experimentální práci kombinující výpočtové modelování a experimentální studium teplosměnných struktur.
Poznámka:
Technicko materiální zabezpečení studia: Laboratoř aditivních technologií Ústavu konstruování disponuje laboratorními prostory a špičkovým přístrojovým vybavením (např. stroj SLM HL280, 3D skener ATOS) v rámci centra výzkumu a vývoje NETME. Podpora studia grantovými projekty: Téma disertační práce bude finančně podpořeno momentálně řešeným projektem předaplikačního výzkumu ArMAdit - Materiály s vnitřní architekturou strukturované pro aditivní technologie. Jedná se o aktuální řešenou problematiku vědy a výzkumu. Etapy řešení: 1. studium vhodných struktur a materiálů 2. výpočtové řešení modelových příkladů 3. testování mechanicko fyzikálních vlastností struktur vyrobených SLM 4. optimalizace modelových výměníků a jejich experimentální ověření 5. publikace výsledků
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI K P cs Schváleno oborovou radou