Téma doktorského studia

Moderní zobrazovací techniky v elektronové mikroskopii

Školitel: Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D.
Popis:
Cílem disertační práce je instrumentální a metodologický vývoj v oblasti nízkoteplotní rastrovací elektronové mikroskopie (REM), který bude zahrnovat návrh optimálního konstrukčního řešení chlazení vzorku uvnitř REM včetně antikontaminačního systému. Součástí práce bude vývoj metodiky přípravy a zobrazování hydratovaných vzorků, citlivých na ozáření elektronovým a iontovým svazkem. V rámci práce bude návrh postupů zpracování naměřených dat získaných z velkého objemu vzorku. Metodiky budou aplikovány především na biologické vzorky a jejich kombinace s nanočásticemi, jež hrají důležitou roli v medicíně, farmakologii apod.
Poznámka:
Experimentální část disertační práce bude provedena na Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., kde doktorand bude mít částečný úvazek a bude zapojen do řešení projektů GAČR číslo GA17-15451S (Kvantitativní zobrazování radiačně senzitivních vzorků pomocí korelativní detekce signálů v cryo-SEM; doba řešení 2017-2019) a 19-29651L (Biologická role polyhydroxyalkanoátů u cyanobakterií; doba řešení 2019-2021), MPO TRIO číslo FV30271 (Scintilační detektory pro speciální použití v SEM; doba řešení 2018-2021), TAČR Narodní centra kompetence číslo TN01000008 (Centrum elektronové a fotonové optiky; doba řešení 2018-2020) a dalších (2 projekty v oponentském řízení a další v přípravě).
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4F-P D-FMI F P cs Schváleno oborovou radou