Téma doktorského studia

Analýza turbulentního rychlostního profilu v trubce mezikruhového průřezu.

Školitel: doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.
Popis:
Předmětem výzkumu je turbulentní časově středovaný rychlostní profil v oblasti mezi dvěma souosými válci různého poloměru. Kapalina se pohybuje ve směru osy válců vlivem tlakového spádu. Přičemž se jedná o případ, kdy je poměr šířky mezery vůči poloměru vnějšího válce nezanedbatelný. Cílem je odvodit analytický vztah pro takovýto rychlostní profil. Parametry potřebné pro takovýto analytický vztah budou určeny na základě numerického modelování, případně srovnáním s experimentálními daty. Vše bude provedeno pro řadu hodnot Reynoldsova čísla (Re) tak, aby se daly určit funkční závislosti těchto parametru na Re.
Poznámka:
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI F P cs Schváleno oborovou radou