Téma doktorského studia

In-situ pozorování růstu nanostruktur

Školitel: doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D.
Popis:
Experimentální studium růstových módů nanostruktur je z mnoha důvodů obtížné. Přes tyto obtíže bylo největších pokroků dosaženo použitím technik umožňujících pozorovat růst nanostruktur v reálném časem (pomocí mikroskopie i spektroskopie). Naše skupina disponuje značným know-how v oblasti použití elektronové mikroskopie v reakčních podmínkách a v reálném čase. V příštím roce bude navíc v laboratořích CF Nano instalována Fourierova infračervená spektroskopie. Cílem této disertační práce bude studovat růstové módy různých nanostruktur (polovodičové nanodráty připravené metodou MBE, kovové/oxidové třírozměrné nanostruktury připravené depozicí asistovanou elektronovým svazkem atd.) pomocí špičkového experimentálního vybavení. V rámci práce se předpokládá intenzivní spolupráce s vývojovým oddělením ThermoFisher Scientific v Brně.
Poznámka:
The student will heavily use CEITEC core facility (CF Nano). The student is expected to spend up to 6 months abroad (e.g. Joselevich group at Weizmann Institute of Science or Marc Willinger group at ETH Zurich) based on H2020 Twinning project. The payload will be increased to reasonable level, in addtion to stipendium, up to 25k CZK/month with possible increase in later years.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4F-A D-FMI F P en Schváleno oborovou radou
2019/20 D4F-P D-FMI F P cs Schváleno oborovou radou