Téma doktorského studia

Predikce vzniknu vibrací vlivem proudění

Školitel: doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Jiří Vondál, Ph.D.
Popis:
Výzkumné téma reflektuje potřebu předcházet vzniku vibrací, které mohou ohrozit životnost zařízení a jejich provozní vlastnosti. Stále častěji jsou využívány numerické simulace k predikci dějů, jež mohou během provozu zařízení nastat a jedním z možných projevů je i vznik vibrací vlivem dynamických dějů v proudící tekutině. Vyvstává zde zásadní otázka, zde je možné takovéto děje s momentálně dostupnými nástroji predikovat a s jakou přesností. Cílem práce bude vývoj nástroje pro hodnocení účinků dynamiky tekutin na pevné struktury a validování výpočtů s experimentálními daty. Práce bude zahrnovat výpočty v oblasti CFD, tvorby modelů a výpočty z oblasti Fluid-Structure Interaction (FSI), zpracování signálu a transformaci z časové domény do frekvenčního spektra pro prostorová data. Uvedené řešení bude univerzálně použitelné pro různé oblasti vibro/aero akustiky. Doktorand bude pracovat na následujících oblastech: • Tvorba CFD modelu pomocí nástrojů ANSYS • Řešení FSI úloh – propojení proudění a interakce s pevnými tělesy • Validace vypočtených dat s měřením a zpracování časových řad Důraz bude kladen na spolupráci s průmyslovými partnery, se kterými bude cílem realizovat společný výzkumný projekt. Zájemce by měl mít zkušenost s výpočtovou dynamikou tekutin (CFD), být motivovaný pro práci ve výzkumu a schopnost rychle se orientovat v nové problematice (dobré předchozí studijní výsledky).
Poznámka:
Veškeré náležitosti spojené s postgraduálním doktorským studiem bude zajišťovat Ústav procesního inženýrství (tj. fyzické umístění doktoranda, přístup k výkonné výpočetní technice, odbornou literaturu, účast na seminářích a konferencích).
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI P P cs Schváleno oborovou radou