Téma doktorského studia

Kavitační kolaps vyvolaný průchodem rázové vlny

Školitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.
Popis:
Jev kavitace má své negativní (kavitační eroze) i pozitivní (např. desinfekce vody) aspekty. Kolaps mraku kavitačních bublin iniciovaný průchodem rázové vlny má větší erozní potenciál než kolaps osamocené kavitační bubliny. Cílem dizertační práce bude soustředit se na situaci kolapsu kavitačního mraku za pomoci numerického modelu, který bude implementován v rámci CFD softwaru. Předpokládá se úzká spolupráce se spřátelenými zahraničními pracovišti.
Poznámka:
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI F P cs Schváleno oborovou radou