Téma doktorského studia

Vibrační a akustické mapy vozidel

Školitel: prof. Ing. Pavel Novotný, Ph.D.
Popis:
Cílem doktorské práce je výzkum a vývoj metod vhodných pro analýzu vibrací a hluku s následným uplatněním v reálných aplikacích. Výzkumné činnosti zahrnují vývoj algoritmů pro vyhodnocení vibrací a hluku vozidel, pohonných jednotek a hnacích traktů. Předpokládá se využití komerčních softwarových prostředků (např. ANSYS, ADAMS, ACTRAN atd.) a tvorba nových dílčích programů v programovacích jazycích (Python, Matlab, Fortran nebo C++). Výsledky budou ověřeny pomocí technických experimentů na specializovaném experimentálním stavu a v konkrétních aplikacích. V průběhu studia se předpokládá úzká spolupráce s průmyslovým partnerem a reálné uplatnění výsledků práce. Součástí studia jsou dlouhodobá stáž na světově významném výzkumném pracovišti v zahraničí, pravidelná účast na mezinárodních konferencích v oboru a publikace v časopisech. Studium bude podpořeno pracovním úvazkem s finančním ohodnocením ve výši srovnatelné s průmyslem. Další informace ke studiu: http://www.iae.fme.vutbr.cz/studium-doktorske
Poznámka:
Technicko-materiální zabezpečení studia zajišťuje Ústav automobilního a dopravního inženýrství ve spolupráci se výrobci automobilního průmyslu. Studium bude podpořeno aktuálně probíhajícími projekty TAČR Zéta „Vývoj prostředků pro snižování vibrací a hluku turbodmychadel“ a TAČR Epsilon „Zvýšení únosnosti axiálních ložisek“. Součástí doktorského studia jsou rovněž zapojení do činností výzkumného týmu, práce na dalších projektech pro partnery z průmyslu, dlouhodobá stáž/e na světově významném výzkumném pracovišti v oboru a pravidelná účast na mezinárodních konferencích v oboru včetně publikací v časopisech. V rámci studia je možné získat nad rámec řádného stipendia pravidelné stipendium odpovídající pracovnímu výkonu a/nebo částečný pracovní úvazek. Obecné požadavky na studenta jsou - schopnost samostatně vyřešit daný problém, - cílevědomost a pracovitost, - znalost numerických metod, - znalost programovacích jazyků a - znalost angličtiny. Další informace ke studiu: http://www.iae.fme.vutbr.cz/studium-doktorske Kontakt: doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D., novotny.pa@fme.vutbr.cz, +420 541 142 272, kancelář A1/826
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI A P cs Schváleno oborovou radou