Téma doktorského studia

Stabilita magnetoreologických kapalin během dlouhodobého provozu

Školitel: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.
Školitel specialista: Ing. Jakub Roupec, Ph.D.
Popis:
Cílem je popsat změnu vlastností magnetoreologických kapalin, která nastane během dlouhodobého zatěžování kapaliny, při němž může dojít až k úplné degradaci kapaliny. Hybnou silou této degradace je oxidace železných částic. Míru oxidace lze ovlivnit velikostí disipované energie a řízením teploty zatěžování. Práce je experimentálního charakteru, kdy pro zatěžování a měření magnetoreologické kapaliny bude použit nový slit-flow reometr pro vysoké rychlostní spády instalovaný na programovatelném hydraulickém pulzátoru Inova. Mezi hlavní sledované parametry lze zařadit viskozitu v neaktivovaném stavu, mez toku, konzistenci MR kapaliny a rychlost sedimentace v různých stádiích degradace.
Poznámka:
Technicko-materiální zabezpečení: Experimenty budou zajištěny pomocí programovatelného pulzátoru Inova, slit-flow reometru pro vysoké smykové spády, DAQ systémů Dewe-2010, Dewe-50-USB2-8 a Dewe-800 od firmy Dewetron a zařízení pro měření sedimentace. Personální zázemí: V současné době se uvedenou problematikou na ÚK zabývají doc. Ing. I. Mazůrek, CSc., Ing. J. Roupec, Ph.D., Ing. Z. Strecker, Ph.D. a Ing. M. Kubík, Ph.D. Od roku 2017 v rámci projektu GAČR spolupracujeme na vývoji stabilní MR kapaliny s celosvětově významným pracovištěm na INHA University v Jižní Koreji, konkrétně s profesorem H.J. Choiem. k základnímu stipendiu 10 500,- se počítá s doplňkovým stipendiem až 19 500,- dle zapojení do řešených projektů. Podpora grantovými projekty: Studium bude nedílnou součástí projektů JOBNAC, MESTEC, GAČR, TAČR a MPO. Možnost zahraniční stáže na INHA University pod vedením prof. H.J. Choie.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI K P cs Schváleno oborovou radou