Téma doktorského studia

Vývoj teorie degradace pracovních válců při válcování za tepla a vliv na válcovaný produkt

Školitel: doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D.
Školitel specialista: doc. Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D.
Popis:
Ocel se ve velkém objemu zpracovává za vysokých teplot. Jedná se zejména o válcování tlustých a tenkých plechů za tepla, dále pak různých profilů jako jsou např. kolejnice, tyče, trubky, H, L, U a I profily. Zpracování probíhá obvykle za teplot nad 900 °C, při kterých zpracovávaná ocel rychle oxiduje a na povrchu se tvoří nežádoucí vrstva okují. Částečně zoxidovaný a horký povrch oceli se dostává do kontaktu s pracovním válcem a ten je proto velmi intenzivně chlazen, případně se používají různé emulze pro prodloužení životnosti válců. Během válcování tak dochází ke komplikovanému teplotně mechanickému namáhání pracovních válců a povrch válců rychle degraduje. Doktorská práce se zaměří na detailní studium základních principů, které probíhají při válcovaní za tepla a navrhne postupy, které by umožnili prodloužit životnost pracovních válců a zlepšit výslednou kvalitu válcovaného materiálu.
Poznámka:
Během práce se předpokládají teoretické, výpočtové a laboratorní práce. Jedná se o interdisciplinární práci v oblasti proudění, přenosu tepla a látky, a mechanického namáhání. Při práci bude využito laboratorního vybavení pracoviště, asistence techniků při přípravě experimentů. Předpokládá se účast na pobytech v zahraničí na pracovištích, které spolupracují s Laboratoří přenosu tepla a proudění. Podle výsledků doktoranda/ky bude navýšeno základní finanční ohodnocení. Theoretical, computational and laboratory works are expected to be done during study. It is an interdisciplinary work in the liquid flow, heat and mass transfer, and mechanical stresses. Student will use equipment of Heat Transfer and Fluid Flow laboratory, on-site assistance in the preparation of experiments. It is expected the participation in abroad study-stays in workplaces that cooperate with Heat Transfer and Fluid Flow laboratory. According to doctoral student results, the basic financial evaluation will be increased.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4A-P D-IME P cs Schváleno oborovou radou