Téma doktorského studia

Vývoj nových ostřikových sekcí pro hydraulické odstraňování okují

Školitel: doc. Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D.
Školitel specialista: doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D.
Popis:
Ostřik horkého povrchu vysokotlakým vodním paprskem je technologicky velmi často využívaný proces, jehož cílem je odstranění nežádoucích vrstev okují na povrchu ocelí. Tento proces je energeticky velmi náročný a optimalizací lze dosáhnout maximálního účinku při minimální možné spotřebě energie. Vlastnosti hydraulických ostřiků okují jsou ovlivněny celou řadou parametrů. Úkolem doktoranda bude na základě numerického modelu a experimentálního výzkumu objasnit mechanismus odstraňování vrstvy okují z povrchu a optimalizovat parametry ostřiku s ohledem na kvalitu povrchu a energetickou náročnost procesu.
Poznámka:
Vypsané téma kombinuje teoretické a laboratorní práce. Při práci bude využito laboratorního vybavení pracoviště. Téma vychází z požadavků jak českých, tak i evropských a světových výrobců oceli a je podpořeno možností získání mimořádného stipendia ke stipendiu vyplacenému fakultou. Lze předpokládat i absolvování studijních stáží.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4A-P D-IME P cs Schváleno oborovou radou