Téma doktorského studia

Moderní metody řešení nelineárních evolučních diferenciálních rovnic

Školitel: prof. RNDr. Jan Franců, CSc.
Popis:
Protože počáteční okrajové úlohy pro evoluční zejména parciální diferenciální rovnice z technické praxe často nemají klasické řešení, byly navrženy různé zobecněné formulace těchto úloh. Cílem práce bude porovnat tyto formulace a zabývat se existencí a jednoznačností jejich řešení. Teorii potom aplikovat na konkrétní úlohy technické praxe, případně provést numerické experimenty.
Poznámka:
Zpracování tématu neklade žádné zvláštní nároky z hlediska technicko-materiálního zabezpečení.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4P-P D-APM P cs Schváleno oborovou radou