Téma doktorského studia

Mezní deformace uhlíkových ocelí při objemovém tváření za studena

Školitel: prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Školitel specialista: prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc.
Popis:
Na vybraných nízkouhlíkových ocelích, které jsou používány pro objemové tváření spojovacích dílců a strojních součástí, posoudit jejich plastictu a strukturní změny při vysokých a mezních deformacích s vlivem rychlostí deformace. Vytvořit konstitutivní rovnice pro křivky napětí-deformace s omezením podmínkami limitních deformací.
Poznámka:
Na ÚST odboru tváření kovů a plastů je experimentální pracovičtě pro zjišťování křivek přetvárných odporů materiálů do teplot fázové přeměny a pracoviště měření mikrotvrdosti. Dále pracoviště pro statické zkoušky dle normy ČSN EN 10002-1 na trhacím stroji ZD40 řízeným počítačem s vestavěným inkrementálním délkovým snímačem polohy příčníku, snímačem síly a programem M-TEST v.1.7. Pracovičtě pro Laboratoř vysokých rychlostí deformací -(LVRD) na Ústavu strojírenské technologie, odboru tváření FS VUT v Brně je experimentální základnou umožující provádět ověřování mechanických charakteristik materiálů pomocí Taylorova Hopkinsonova testu a silmulací programovým systémem ANSYS-LS DYNA 3D. Na odboru je i laboratoř počítačového modelování a simulací, vybavená simulačním software FORMFEM 2D a simulačním software DEFORM 2D + 3D). Pro základní ověřovací mechanické zkoušky materiálů je na Odboru kovových materiálů ÚMVI, FSI VUT v Brně vybavena laboratoř mechanických zkoušek. Zařízení laboratoří odboru strukturních a fázových analýz ÚMVI, FSI VUT v Brně umožňují všechna potřebná strukturní měření (přípravu vzorků, optickou mikroskopii, rastrovací elektronovou mikroskopii, měření tvrdosti a mikrotvrdosti). Pro řešení využít podporu výzkumných záměrů a grantů.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4T-P D-STG P cs Schváleno oborovou radou