Téma doktorského studia

Duálně energiová rentegenová počítačová tomografie

Školitel: prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.
Školitel specialista: doc. Ing. Tomáš Zikmund, Ph.D.
Popis:
Duálně targetová počítačová tomografie je technika dříve primárně využívaná pouze na synchrotronových zařízeních. V poslední době je ale využívána v lékařských CT zařízeních a v současnosti je její potenciál testován i na laboratorních systémech s vysokým rozlišením. Tato technika využívá dvou energeticky rozdílných rentgenových spekter ke zkoumání a specifickému rozlišení jednotlivých tkání nebo materiálů dle jejich útlumových vlastností. Toto rozlišení je možné i pro materiály, které by nebylo možné oddělit v CT datech při využití standardního meření s jednou energií svazku. Výhodou metody duálně targetové tomografie je možnost přesného oddělení a klasifikace různých materiálů. Navíc získané informace mohou být využity pro vytváření pseudo-monochromatických snímků, což vede k redukci tomografických artefaktů, např. tvrdnutí svazku. Cílem této práce bude použití a zkoumání možností této techniky na laboratorním CT zařízení se submikronovým rozlišením.
Poznámka:
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4F-A D-FMI F P en Schváleno oborovou radou
2019/20 D4F-P D-FMI F P cs Schváleno oborovou radou