Téma doktorského studia

Mikrostrukturní stabilita materiálů připravovaných metodami AM

Školitel: doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.
Školitel specialista: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
Popis:
V současné době se v oblasti zpracovávání materiálů stále více uplatňují aditivní technologie (AM) umožňující rychlejší produkci dílců, kdy využití konvenčních technologií je nevhodné, případně daný dílec jimi nelze vyrobit vůbec. Jednou ze stále více využívaných metod pro výrobu dílců o vysoké kvalitě s nízkými výrobními náklady současně při zajištění dobré reprodukovatelnosti výroby je metoda SLM (selective laser melting). Pro širší uplatnění slitin zpracovávaných metodou SLM je nezbytné znát vztah mezi procesními parametry, mikrostrukturou a mechanickými vlastnostmi. To však nejen v oblasti statického zatěžování, ale také dynamického a teplotního (v kombinaci s mechanickým). Cílem disertační práce bude nejprve optimalizace procesních parametrů výroby bulk materiálu s důrazem na minimální porozitu a výskyt defektů. V další fázi budou u studovaného materiálu zkoumány mikrostrukturní a substrukturní změny v reakci na mechanické a teplotní zatížení.
Poznámka:
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4F-P D-FMI M P cs Schváleno oborovou radou