Téma doktorského studia

Diagnostika motorových vozidel pomocí akustické holografie

Školitel: doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D.
Školitel specialista: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.
Popis:
Nadměrný hluk obvykle signalizuje špatnou konstrukci nebo závadu stroje. Jeho původcem jsou nežádoucí vibrace. V řadě případů je nemožné odhalit jejich přesnou příčinu za chodu stroje. Pomocí mapování akustických polí lze lokalizovat zdroje hluku, analyzovat podstatu problému a navrhnout konstrukční úpravy. Cílem je aplikace metod akustické holografie do oblasti diagnostiky zdrojů hluku motorových vozidel. Jedná se o experimentální práci zaměřenou na rekonstrukci akustických veličin objektu ve třírozměrném prostoru na základě měření akustického tlaku.
Poznámka:
Motivace: Hluk vozidel je stále přísně sledovanou problematikou. Může se jednat o hluk vyzařovaný z vozidla do jeho okolí, nebo do prostoru posádky. Nejefektivnější metody pro odhalování nežádoucích zdrojů hluku využívají mapování šíření zvuku pomocí mikrofonních polí a mohou být nasazeny v interiéru i exteriéru vozidla. Škála možných akustických problémů je proto velmi široká a je třeba zkoumat využitelnost metod lokalizace zdrojů hluku v oblasti automobilového průmyslu. Technicko materiální zabezpečení: Ústav konstruování je vybaven řadou moderních technologií pro zajištění experimentů. V minulých letech byla dobudována polobezdozvuková akustická komora. K dispozici je také moderní lokalizační systém disponující 32 kanálovým mikrofonním polem. Dále jsou k dispozici výkonné analyzátory hluku a vibrací od firem Bruel and Kjaer, Dewetron a National instruments. K měření neelektrických veličin je k dispozici celá řada přesných snímačů pro měření hluku, vibrací, výchylky apod. V těžké laboratoři je k dispozici hydraulický pulzátor jako zdroj budicích signálů pro zkoušky vibrací a hluku. Ústav konstruování je vybaven moderními výpočetními prostředky s potřebným software jako MathCad, Matlab, LabView nebo ADAMS. Personální zázemí: V současné době se uvedenou problematikou zabývají na ÚK Doc. Ing. I. Mazůrek, CSc a Doc. Ing. M. Klapka, PhD. Dlouhodobě spolupracujeme se Škoda Auto a. s. v Mladé Boleslavi, kde se již více než 10 let úspěšně podílíme na vývoji nových metodik v oblasti vibroakustické diagnostiky. Návazali jsme také spolupráci s vývojovým oddělením firmy SIEMENS, které se zabývá vývojem tlumičů vzduchotechniky pro prostředky hromadné dopravy. Benefity studia: K základnímu stipendiu 10 500,- se počítá s doplňkovým stipendiem až 19 500,- dle zapojení při řešení vědeckých nebo průmyslových projektů. Přístup ke špičkovému měřicímu zařízení a high-tech technologiím. Spolupráce se zavedenými průmyslovými partnery (Honeywell, Škoda Auto, Bosch atp...) Možnost spolupráce na výzkumných projektech. Využití výsledků dizertační práce v praxi. Možnost placené stáže v zahraničí.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI K P cs Schváleno oborovou radou